Milieubeleidsverklaring

Wij geven de interne bedrijfsvoering op een maatschappelijk verantwoorde wijze vorm. In dat kader zien wij het milieubeleid, evenals de zorg voor kwaliteit, (informatie)veiligheid, gezondheid en welzijn, als een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering, dat gericht is op een continue verbetering van onze milieuprestatie. Daarom organiseren wij onze werkzaamheden zodanig, dat ze een hoge prioriteit geven aan het voorkomen en verminderen van vervuiling.

Environmental, Social en Governance

Wij vinden het belangrijk om te begrijpen hoe onze bedrijfsactiviteiten impact hebben op het milieu, de maatschappij en het bestuur. We geloven dat het meenemen van ESG-onderwerpen in onze strategische beslissingen en dagelijkse werkzaamheden past bij onze verantwoordelijkheid naar onze partners en klanten toe en essentieel is voor het behalen van onze langetermijndoelen. Dit betekent ook dat we willen voldoen aan de verwachtingen en gaan voor de beste resultaten.

Dit beleid laat zien dat we toegewijd zijn aan het begrijpen en ondersteunen van ESG-principes en beschrijft hoe we dit in ons hele bedrijf willen integreren.

Environmental

 • Het begrijpen, beheren en verminderen van onze impact op het milieu door efficiënt gebruik van hulpbronnen zoals energie, water, afval en vervuiling
 • Doelen en strategieën ontwikkelen om de milieuprestaties van ons bedrijf te verbeteren, waaronder energie- en waterefficiëntie, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en vermindering van de hoeveelheid afval die wordt gestort
 • Het ontwikkelen van een netto nul-emissiepad voor scope 1 en 2 emissies.
 • Meten van scope 1, 2 en 3 emissies en deze waar mogelijk tot een minimum beperken.
 • Het verbeteren van afvalbeheerpraktijken om afvalproductie te minimaliseren en recycling en terugwinning van afval te maximaliseren
 • Samenwerken met onze toeleveringsketen om de milieu-impact van hun activiteiten te controleren, meten en verminderen
 • Beschermen, herstellen en waar mogelijk kansen creëren om de biodiversiteit van omgevingen onder onze operationele controle te verbeteren
 • Risico’s van klimaatverandering, aanpassing en veerkracht waar nodig opnemen in onze investerings- en zakelijke besluitvormingsprocessen
 • Vervuiling voorkomen, beperken en verminderen
 • Identificeren, beheren en monitoren van potentiële risico’s en kansen op het gebied van milieu en duurzaamheid binnen ons bedrijf
 • Voldoen aan alle relevante milieuwetgeving en andere milieueisen
 • Bewaking van en rapportage over belangrijke milieu-indicatoren om prestaties te benchmarken en voortdurend te verbeteren
 • Overwegen om ons aan te sluiten bij raamwerken voor duurzaamheidsrapportage zoals het Global Reporting Initiative (GRI) of het IIR (International Integrated Reporting) Framework
 • Voorlichting en training geven aan werknemers en andere relevante belanghebbenden over milieu-, sociale en bestuurskwesties, waaronder kwesties die relevant zijn voor de activiteiten van het bedrijf.

Social

 • Doelstellingen en strategieën ontwikkelen om de sociale prestaties van ons bedrijf te verbeteren, waaronder gezondheid en veiligheid, diversiteit en inclusie, betrokkenheid van werknemers, welzijn van werknemers en betrokkenheid van belanghebbenden.
 • Doorlopend onderzoek doen naar mensenrechten in onze toeleveringsketens en ervoor zorgen dat onze toeleveringsketens, voor zover wij weten, vrij zijn van moderne slavernij
 • In zee gaan met leveranciers die maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Een verantwoordelijk inkoopbeleid en gedragscode voor leveranciers ontwikkelen en implementeren
 • Onze werknemers toegang bieden tot een effectief klachtenmechanisme (klokkenluidersregeling)
 • Een veiligheidsbewuste cultuur handhaven die zorgt voor de juiste normen voor gezondheid en veiligheid op de werkplek voor onze werknemers en andere belangrijke belanghebbenden die onze gebouwen en activiteiten bezoeken of er werken
 • Rapporteren over onze gezondheids- en veiligheidsindicatoren in de kwartaalrapportage van de raad van bestuur
 • Een werkcultuur creëren die onze werknemers aantrekt, ontwikkelt, behoudt en ondersteunt
 • Onze werknemers voorzien van de informatie, training en ondersteuning die nodig is om te reageren op en te voldoen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen
 • Een inclusieve werkplek bevorderen die open communicatie, samenwerking en persoonlijke groei stimuleert en die alle vormen van diversiteit omarmt
 • Doelen stellen op het niveau van de raad van bestuur, het executive management en het senior management om ervoor te zorgen dat onze toezeggingen op het gebied van diversiteit worden nagekomen
 • Minstens jaarlijks rapporteren over onze voortgang ten opzichte van de doelstellingen
 • Een weloverwogen en authentieke dialoog aangaan met belanghebbenden
 • Ontwikkelen en implementeren van een strategie voor het meten van klanttevredenheid om ervoor te zorgen dat ons product geschikt is voor het beoogde doel
 • Eventuele zorgen erkennen die door lokale gemeenschappen naar voren worden gebracht met betrekking tot mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu, de maatschappij of de economie als gevolg van onze activiteiten, en werken aan een bevredigend resultaat voor alle partijen met betrekking tot dergelijke zaken.
 • Een band opbouwen met de gemeenschappen waarin we actief zijn en een positieve bijdrage leveren door middel van onze investeringen, projecten

Governance

 • Vergemakkelijken van de identificatie en implementatie van ESG-wetgeving en de voortdurende naleving van relevante wet- en regelgeving
 • Een overkoepelende duurzaamheidsstrategie ontwikkelen die is afgestemd op de bedrijfsstrategie
 • ESG-overwegingen waar nodig opnemen in onze beleggings- en zakelijke besluitvormingsprocessen
 • Periodiek een materialiteitsonderzoek uitvoeren om inzicht te krijgen in de ESG-aspecten die het belangrijkst zijn voor ons bedrijf en onze belanghebbenden om de bedrijfsstrategie, -doelen en -rapportage te onderbouwen
 • Wereldwijd erkende ESG-raamwerken en -afspraken in overweging nemen, zoals de Sustainable Development Goals van de VN en het Global Compact van de VN
 • Monitoren van en rapporteren over belangrijke ESG-indicatoren om prestaties te benchmarken en continu te verbeteren
 • Minimaal jaarlijks rapporteren over onze voortgang en prestaties op het gebied van duurzaamheid
 • Aansluiting bij wereldwijd erkende, best practice ESG-benchmarkinginstrumenten zoals GRESB
 • Een bedrijfsrisicobeheersysteem implementeren dat rekening houdt met huidige en opkomende ESG-gerelateerde risico’s, waaronder klimaatverandering en moderne slavernij
 • Het implementeren van bestuursstructuren op management- en directieniveau die leiderschap in de uitvoering en communicatie van ESG-toezeggingen faciliteren.